നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതു വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തും

   

നമ്മുടെ പൂർവിതാക്കന്മാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് കുളികഴിഞ്ഞ് നാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. തുമികളായ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെതന്നെ സിന്ദൂരം മാത്രമല്ല മുടിയുടെ അഴിച്ചു ഇടാൻ പാടില്ല തുമ്പെങ്കിലും കെട്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം വന്നുചേരും.

   

എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെയാണ് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മുടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റി വിടാൻ ആയിട്ട് ഇടയാക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പിതൃവേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സങ്കടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയില്ല.

അതേപോലെതന്നെ കുളികഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മേഘങ്ങൾ മുറിക്കരുത് ഇത് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യും കുളിക്കുന്നതിനു മുൻപാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഗങ്ങൾ വെട്ടാം അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അതേപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിലെ ബാക്കി വെള്ളം.

   

വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഇടയാക്കരുത് കാരണം അത്തരത്തിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയേറെ ദോഷകരമായ ചില ആരാധകർ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് പരമാവധി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്രം കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനായി പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *