നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല

   

പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചന്ദനം തീർത്ഥം ദീപം ദീപം പുഷ്പം എന്നിവ അതിനാൽ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഇവ അനിവാര്യവും ആകുന്നു ദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ ചാർത്തിയ പുഷ്പത്തിൽ ചന്ദനത്തിനും ദേവന്റെ പുരളങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇവ ധരിക്കുന്ന ഭക്തനും ഈ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുവം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദം എന്ത് ചെയ്യണം.

   

എന്ന കാര്യം നാം അറിയേണ്ടതാകുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായി മാറും. ക്ഷേത്രത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദവും ചന്ദനവും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം ദേവതയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചതിനുശേഷം നെറ്റിയിൽ അണിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് വിശ്വാസം നടത്തിയതിന്റെ ഫലം പൂർണമായും ലഭിക്കുന്നു ക്ഷേത്രം.

അതിൽ കെട്ടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം അതിനാൽ ചന്ദനം അണിയുകയും പുഷ്പം അണിയുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പൂർണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു..പ്രസാദം അണിയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ പാടു ചിലർ സമയപരിമിതി മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ.

   

മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താലോ വഴിപാടിനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് പോകുന്നവര് എന്നാൽ ഇതൊട്ടും ആശ്വാസകരമല്ല ശുഭകരമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടും ചെയ്യുന്നവർ ആ വഴിപാടിന്റെ പ്രസാദം അവിടെ നിന്നും വാങ്ങിക്കുകയും ആ പ്രസാദത്തിൽ നിന്നും കുങ്കുമമോ പുഷ്പങ്ങളോ ശരീരത്തിൽ അണിയേണ്ടത് ആകുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *