ഈ ചെടികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ദോഷം

   

എല്ലാം വേണം ഒരു വീട് ആകുന്നത് ഇത്തരം സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ പുഷ്പങ്ങളും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്. വീട് ആകണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ആ വീട്ടിൽ വേണമെന്നാണ് പറയുക സ്ത്രീകൾ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ്. അവർ വീടുകളിൽ സന്തോഷവും ഉയർച്ചയും കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളെ വീട്ടിലെ ലക്ഷ്മി എന്നു പറയുന്നത് വീടിന്റെ വിളക്കാണ് സ്ത്രീകൾ പുരുഷനെക്കാൾ.

   

മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും വീടുകളിൽ നിറയ്ക്കുവാനും സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട അതിനാൽ ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിലും അനിവാര്യം തന്നെയാണ് സ്ത്രീയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല ഇനി വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ദോഷമാകുന്ന മരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്. എന്തു വലിയ കാര്യവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത്.

   

ഒരു ആകർഷണം തന്നെയാണ് ചെറിയ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അതേപോലെതന്നെ മരങ്ങളെയും ചെറിയ രൂപത്തിലായി വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെയാണ് തന്നെ ചെടികളെയും മരങ്ങളുടെയും വളർച്ച മനപ്പൂർവ്വം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് വലിയ പാപം ആകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സ്.

   

സന്തോഷത്തിനായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് ദോഷമാണ് വീടുകളിൽ. സ്ത്രീകൾക്ക് രോഗ ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നേരമുണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടാതെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *