കന്നിമൂല ഉയർന്നിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിന് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ

   

വാസ്തു നല്ലതാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഐശ്വര്യവും അതുപോലെതന്നെ പരമായിട്ടും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വാസ്തുപരമായി ഒരുപാട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. വാസ്തു ശരിയല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു ശരിയല്ലാത്ത ഒരു ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ധനപരമായും മാനസികവുമായും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

   

വീടിന്റെ വാസ്തുമനുസരിച്ച് ചില ഭാഗം ഉയർന്നു ചില ഭാഗം താഴ്ന്നു പിരിക്കേണ്ടത് വളരെയേറെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വാസ്തു ശരിയല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീടിന്റെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ വാസ്തുപരമായ നിമിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കേണ്ടതാണ്.

   

ചില ഭാവനങ്ങളിലെ കന്നിമൂല താഴ്ന്ന ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് മണ്ണിട്ട് നികത്തി അത് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലയാണ് കന്നിമൂല ആയി വരുന്നത് അവിടെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായി വീടിനെ വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. അതേപോലെതന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം താഴെഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

   

അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട് ആണ് എങ്കിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ആ വീടിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭവനത്തിലെ സാമ്പത്തികമായും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ഒരു നല്ല ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ABC MALAYALAM ONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *