ഇതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് വരെ ആശുപം

   

ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 21ന് അതായത് നാളെയാണ് വൈശാഖ് മാസം ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന പേരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് ഈ മാസത്തിന്റെ ഈ നാമം പ്രകാരം മറ്റു മാസങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മാസമാണ് വൈശാഖമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ മൂന്ന് അവതാരങ്ങളായ ഓർമ്മ അവതാരം പരശുരാമൻ നരസ്വഭാവധാനം അവതരിച്ചത് എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് ത്രേതായുഗം രൂപപ്പെട്ടത്.

   

എന്നും ആദിശങ്കരാചാര്യർ ഗംഗ ദേവിയും അവതരിച്ചത് എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ. ധ്യാനം എന്നിവ നടത്തുവാൻ ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നു ചരിത്രസംക്രാന്തി മുതൽ ശ്രാവണം ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ.

   

സൗഖ്യങ്ങളും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മാസം പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു പ്രാധാന്യം രാജാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ ഏവരും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക വിശേഷം.

   

തന്നെയാകുന്നു ജന്മദിനങ്ങൾ ആയുള്ള പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആകുവാനും സഹായിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഗംഗ യമുനാ സരസ്വതി കാവേരി കൃഷ്ണ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഈ മാസം സ്നാനം ചെയ്താൽ കോടി പുണ്യം . തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *