ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മുടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും എന്നാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ട്

   

ഒരുവിധം എല്ലാ ആളുകളുടെയും സംശയമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മുടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം ആണോ അതോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് തീർത്തും പറയാം ഇത് കഷ്ടകാലം തന്നെയാണ്. ആണുങ്ങൾക്ക് ആയാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആയാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മുടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന കഷ്ടകാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

   

ഭക്ഷണത്തിന് സാധാരണ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മോശമായതിനാലും ചില ഭക്ഷണം എടുത്ത് കളയാൻ പാടില്ലാത്തതിനാലും നമ്മൾ ഇതിന് പരിഹാരം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കഷ്ടകാലം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മള് സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത്.

   

ഒരുപിടി ഉപ്പ് കൈപിടിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അന്നപൂർണ ശിരോടും അതുപോലെതന്നെ ലക്ഷ്മിദേവിയോടും നല്ല മാപ്പ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപ്പ് കൈപിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് അന്നപൂർണേശ്വരി പ്രതീകമായാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് കാണുന്നത്. അതിനാൽ ഉപ്പ് കൈപിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദേവിയോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെയാണ്.

   

പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഈ ഉപ്പ എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തുളസിച്ചെടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ തുളസിത്തറയുടെ ചുറ്റും മൂന്നുപ്രാവശ്യം ചുറ്റി. മഹാവിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തുടരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *