ഇന്നുമുതൽ നിലവിളക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖവും ദുരിതവും മാറും

   

ആയാൽ നിർബന്ധമായും ഒരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാകണം സമയങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് കഴുകിത്തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നിലവിളക്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം ഇവനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും പ്രകാശം സരസ്വതീദേവിയെയും നാളത്തിലെ ചൂട് പാർവതി ദേവിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ ദേവതകളും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയുന്ന.

   

ഒന്നാണ് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വിളക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലവിളക്ക് നിത്യവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുടെയും വാസസ്ഥലമാണ് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിത്യേന നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക്.

   

രക്ഷയുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലവിളക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിളക്ക് മഹാലക്ഷ്മി ആണ് എന്നുള്ളത് സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യവുമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പാദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഐശ്വര്യം സമൃദ്ധി എല്ലാം ലക്ഷ്മിയുടെ വരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്ന.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് നിലവിളക്ക്. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ ദേവന്മാരെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി സ്തോത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഉള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *