ശിവരാത്രി വ്രതം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ

   

സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഈ ജഗത്തിന്റെയും സകലത്തെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ. സർവ്വശക്തൻ പരമേശ്വരൻ മഹാദേവന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ മഹാദേവന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി എടുത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നേടാൻ കഴിയാത്തതായി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രാപ്യമായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്നുള്ളതാണ്. ശിവരാത്രിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ രാത്രിയാണ് ശിവരാത്രി ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശിവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാലായി മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട.

   

പാലാഴിമതിരം നടന്നപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ട കാള ലോകം അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നൊരു ഘട്ടം വന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ സർവ്വശക്തൻ പരമേശ്വരൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോവുകയും ചെയ്തു അതേസമയം മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത് ലോകരക്ഷിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെ പിടിക്കുകയും അത് ഉറക്കുകയുണ്ടായി.

   

പറയാനുള്ളത് ശിവരാത്രി വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവരാത്രി അന്നേദിവസം മാത്രം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രത രീതി അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഈ ശിവരാത്രി വ്രതം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഒരുങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പം എടുക്കാൻ പ്രകാരം എടുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി മുന്നിൽ കൈകൾ കൂപ്പിഞാൻ കൈക്കൊള്ളാൻ പോവുകയാണ്.

   

അവിടുന്ന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് ചൊരിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു കടാക്ഷം എന്റെമേൽ ഉണ്ടാകണേ ശിവരാത്രി വ്രതം ഇതാ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളക്കി മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കൽപ്പമെടുത്ത് വേണം വ്രതം എടുക്കുവാൻ. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *