ഇന്നേദിവസം ഈ വ്രതം എടുക്കാൻ മറക്കരുത്

   

ധർമ്മത്തിൽ അനേകം വൃദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിലെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് പുതിയ ഉണർവും ഊർജ്ജവും ലഭിക്കുന്നതുമാണ് പൊതുവേ നാം ഏവരും കേൾക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് ഏകാദശി പ്രദോഷം ശക്തിയാകുന്നു.

   

കൂടാതെ എല്ലാ മാസവും ചില പ്രത്യേകത ദിവസങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൃദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് പൈങ്കിളി ഉത്തര ദിവസം ഇന്നേദിവസം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം ആകുന്നു അതിനാൽ ദിവസം എടുക്കുന്നതും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഉത്തമം തന്നെ ഉത്രം. ദിവസമാണ് ഇന്ന് ദിവസം എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാകുന്നു വിശ്വാസമുണ്ട്.

   

കൂടാതെ വലിയ ദേവിയും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ ലഭിക്കുവാനും ഈ വൃതം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ വൃതം അനുഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പതിയായി ലഭിച്ചു എന്നും വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു അതേപോലെതന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും എതിരാളിയും ഈ വൃതം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

   

ഏതൊരു തടസവും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വൃദ്ധമാണ് ഇത് കൂടാതെ സന്താന ക്ലൈസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഉത്തമമായ വൃതം തന്നെയാണ് ഇത് അതിനാൽ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനായും ഈ വൃതം അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. തുടർന്ന് എന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *