പരമശിവനോട് അറിയാതെ പോലെയും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്

   

സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് പരമശിവൻ തന്നെ പരമശിവനെ ആരാധിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭദിനം നാം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അനന്തമായ ശക്തിയോടെ അങ്ങനെയെല്ലാം.

   

പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്താൽ ജീവിതത്തിൽ പല വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാവുകതന്നെ ചെയ്യും . ഭഗവാൻ ശുക്രപ്രസാദിയും അതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഹൃദയം ദ്രോഹിക്കുന്ന ഏത് പ്രാർത്ഥനയും മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതും.

അല്ല ഇത് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം കർമം ചെയ്യാതെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ കർമ്മമുണ്ട് അത് ഒരു മരമായാലും മൃഗമായിരുന്നാലും മനുഷ്യൻ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം എന്നത് മോക്ഷ പ്രാപ്തിയാണ് അതിനുവേണ്ടി സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനോട് കൂടുതലായി അടുക്കുകയും ആണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്തപക്ഷം തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക്.

   

കർമ്മങ്ങൾ മറന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളാകുന്നു ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *