വരാഹിദേവിയോട് ഈ മന്ത്രം ജപം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതു തടസവും മാറി കിട്ടുന്നതാണ്

   

കഠിനമായ മന്ത്രങ്ങളോ നിഷ്ഠയോ ജപങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വനാഹിദേവി ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നവും വരാഹി ദേവികിക്കില്ല. ബർത്ത് ഡേ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും കേൾക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് കൂടുതലും ദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും.

   

ദേവി മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തരുടെ അടുത്ത് ദേവി ഓടിയെത്തും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയാകുന്നു നീതി നിലനിർത്തുന്ന ദേവത കൂടിയാണ് വരാഹിദേവി അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ ഭക്തർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന കൂടിയാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ പലവിധ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ.

ദേവിയുടെ ശക്തിയാർന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. വരാഹിദേവിയുടെ ലളിതാസഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. ദേവിയോട് ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം ഇതാണ് ഓം ശ്യാമളയെ വിരുദ്ധ ഹേ ഹലാ ഹർത്താൽ ശ്രീമഹി തന്നോവരാഹീ പ്രചോദയ എന്നീ മന്ദം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

   

മന്ത്രജപം നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതും അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ വരാഹിദേവിയോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. നമ്മുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും ഈ മന്ത്രം മനസ്സിൽ വരാചിച്ചാൽ മതി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏതു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലെ മന്ത്രജപം ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ശുഭകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *