ഏകാദശി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

   

എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അതിവിശേഷമാണ് ഏകാദശി വൃതം ഈശ്വരാധീനവും ജീവിതത്തിൽ വർധിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വ്രതങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വൃതം എന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരു വർഷം ഏകദേശം 24 ഏകാദശികൾ വരുന്നത് രണ്ടുതരം ഏകാദേശി ഓരോ മാസത്തിലും വരുന. ആരംഭിച്ച മെയ് 31 45 അവസാനിക്കുന്നത് 31നാണ് ഈ വർഷത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്.

   

എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക’എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുരിതങ്ങളും ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മാറും എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ സാധിക്കുന്ന ഏവരും എടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധം തന്നെയാകുന്നു ഇനി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതായത് 17 തന്നെ കഴിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശേഷം കുളിച്ച് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച്.

   

വേണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഈ ദിനങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ കളയരുത് കാരണം അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ജനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേദിവസം എല്ലാകാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

   

ഏകദേശം വൃതം പറ്റുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ദിനങ്ങളിൽ വളരെ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും ഒക്കെ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *