ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ നാഗ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കിട്ടും

   

നാഗാരാധന പണ്ടുമുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആചാരം തന്നെയാകുന്നു. സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലായ്മകൾ കുറയുക രോഗങ്ങൾക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സാധ്യത അഥവാ ആരാധന ഇല്ലാത്തതിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാൻ അതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം.

   

സന്താനഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവർ നാഗപൂജയും നാഗിനി പൂജയും ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമായി കരുതുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർ തങ്ങളുടെ ജന്മദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനക്ഷത്രനാളിൽ നാഗക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും സുഖകരം തന്നെ ആകുന്നു. ഭരണി രോഗശാകാലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഏതൊരു പ്രധാന കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപും വീട്ടിൽ കാവുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നാഗദേവതകളെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്.

ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ കൂടിയാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന കാര്യവും ഇവർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു നാഗ ദൈവങ്ങളെ ജന്മനക്ഷത്ര ദിവസമെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിൽ നാഗങ്ങളുമായി മുൻജന്മ ബന്ധമോ നാഗങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരോ ആകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ അകന്ന് പോകും.

   

എന്ന് തന്നെ പറയാം മറക്കാതെ ഈ സമയം നിത്യവും നാഗാരാധന ഇവർ ചെയ്യേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു. ഏറ്റവും നാഗങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജന്മനാളിൽ നാഗക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെ. തിരുവാതിര മഹാദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *