ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ

   

ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം പലപ്പോഴും നാം തിരിച്ചറിയുന്നതല്ല എന്നാൽ ഈ കാര്യം നാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളിലെ ദേവിക ശക്തിയും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ദേവിക ശക്തികളെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാർത്ഥനയും അനിവാര്യം തന്നെയാണ് രാവിലെ മാത്രം നാം സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്.

   

എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദൈവിക ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ നിറയുന്ന സമയമാണിത് ഗ്രാമമോർട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സമയത്ത് പറയുന്നത് ഏകദേശം വെളുപ്പിന് നാലുമണി മുതൽ 45 വരെയുള്ള സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ഈ സമയം അതിനാൽ വിശേഷം തന്നെയാകുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് പല ശുഭദിനകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം സ്വപ്നം ബ്രാഹ്മണത്തിൽ നാം.

   

ഈ സമയം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സ്വപ്നം അതേപോലെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും അതിവിശേഷമായി തന്നെ കരുതപ്പെടുന്നത് ബ്രാഹ്മണത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈശ്വരാധീനം വർധിക്കുന്നതിന്റെ അഥവാ വീട്ടില്‍ ഈശ്വരാധീനം അല്ലെങ്കിൽ മണിനാദം കേൾക്കുന്നതും അതീവ ശുഭദിനം തന്നെയാകുന്നു.

   

ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് നാം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മണിനാദം അല്ലെങ്കിൽ ഓതുന്ന നാദമോ നാം കേൾക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായ ലക്ഷണം തന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *