ശത്രു ദോഷവും കണ്ണേറും എല്ലാം മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രതിവിധി

   

ശത്രു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല മാത്രമല്ല ചിലരുടെ കണ്ണേറ് എന്നിവയെല്ലാം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങൾ ആയിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ പൂജാരിയുടെയോ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്നും.

   

വരാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഈ ദൃഷ്ടി ദോഷവും കണ്ണേറ് എന്നിവയൊക്കെ ശത്രുക്കമൊക്കെ മാറാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പിശാചുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ് എന്ത് പ്രശ്നവുമായി കർമ്മം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാം.

ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കറുത്ത ചരടാണ് ഈ ചെറുത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യാം അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പൂജാരിയെ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ മന്ത്രിച്ച് കെട്ടാറ് എന്നാ അതിന്റെതായ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാഹചര്യം മോശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ.

   

ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി നിങ്ങൾ പൂജാമുറിയിലേക്ക് പോകുക ശേഷം കറുത്ത ചരട് കൂടിയും ആ പൂജ മുറിയിൽ കരുതേണ്ടതാണ് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മ ന്ത്രം തീർച്ചയായും ചൊല്ലണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *