ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്തങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ തന്നെ മാറുന്നതാണ്

   

ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം പ്രാർത്ഥിച്ച പോകുന്നതാണ്. ഇത് ഒട്ടു മിക്കവരും വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ അഥവാ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് സത്യം. നല്ല കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാകുന്നു കാരണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം.

   

നിത്യവും നല്ലകാലം എന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മോശം കാലവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ആകുന്നു. അതിനാൽ നല്ല കാലത്തും ഭഗവാനോട് നല്ലകാലം തന്നതിന് നന്ദി പറയേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെ ആകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആക്കിയ പ്രാർത്ഥന മാറ്റുക ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉയരുവാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കണ്ണില്‍ തട്ടേണ്ടത് പിരിയത്തിൽ തട്ടി പോയി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

രണ്ടുതരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ ആദ്യത്തെ ആളുകൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീനില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

   

എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം പല അവസരങ്ങളിൽ നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്രകാരം ആകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *