അടുക്കളയിൽ കേറുമ്പോൾ കണികാണാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ

   

നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ പറഞ്ഞപോലെ അടുക്കളയ്ക്ക് വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് കേറുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഈ പറയുന്ന കുറച്ചു വസ്തുക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുക്കലേക്ക് കേറുമ്പോൾ കത്തി കാണുന്നത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒന്നാണ്.

   

ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനും സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമാകും. അതേപോലെതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും മനസ്സിന് വീട്ടിലെ പറഞ്ഞ പോലെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കത്തികൾ അധികം ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. കാരണം അവിടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൂടുകയും പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

   

അതേപോലെതന്നെ അടുക്കളയിലെ വേസ്റ്റ് ബില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വേസ്റ്റ് ബിൻ അടച്ചു വയ്ക്കാത്തത് തന്നെ അടുക്കളയിലെ നെഗറ്റീവ് എനർജി വരുകയും. ദേവി ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും.

   

ഇത് കാരണമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ലാതാവാൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി വരികയും അതേപോലെതന്നെ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *